Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in .pdf formaat


Stichting COEN is de handelsnaam van Stichting CultON en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder numnmer 59357452

1. Algemeen en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, tussen de Stichting COEN (hierna: COEN) en cursisten gesloten overeenkomsten tot het volgen van een cursus.

1.1 Onder cursus wordt ten deze verstaan alle door COEN geïnitieerde opleidingsactiviteiten.
1.2 Onder cursist wordt ten deze verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) trainingen, workshops of cursus(sen) van COEN
1.3 In het geval een rechtspersoon zich als zodanig als cursist heeft ingeschreven en te kennen heeft gegeven meerdere personen uit haar organisatie te laten deelnemen aan een cursus, gelden deze voorwaarden alsof het gold evenzo vele individuele deelnemers en evenzo vele opleidingsovereenkomsten.

2. Inschrijving
2.1 Deelneming aan een cursus vindt – na aanmelding – plaats door middel van een volledig ingevuld en (namens de rechtspersoon) door COEN te verstrekken (al dan niet digitaal) inschrijfformulier, hetgeen alsdan geldt als een gesloten opleidingsovereenkomst.
2.2 De cursist verklaart door middel van (digitale) ondertekening van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden zoals vermeld en te downloaden op de website en zich daarmee te verenigen.
2.3 De cursist verklaart dat de persoonlijke gegevens die hij/zij bij de aanmelding heeft opgegeven juist en volledig zijn.
2.3 Na inschrijving ontvangt de cursist een desbetreffende factuur dan wel een bevestiging van de inschrijving.
2.4 Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.

3. Annulering
3.1 Kosteloze annulering van de inschrijving (uitsluitend schriftelijk) is slechts mogelijk tenminste veertien dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag of – als dit korter is – binnen drie dagen na aanmelding, maar wel vóór aanvang van de cursus.
3.2 Bij annulering van de inschrijving (uitsluitend schriftelijk) tenminste een week voorafgaand aan de eerste cursusdag wordt 50% (vijftig) van de totale cursusgelden aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht.
3.3 Bij annulering van de inschrijving binnen één week vóór aanvang van de cursus, wordt 75% (vijfenzeventig) van het totale cursusgeld aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht.
3.4 In alle andere gevallen zal bij annulering geen restitutie plaatsvinden van eventueel reeds betaald cursusgeld.

4. Betaling
4.1 Betaling voor cursussen, trainingen en workshops vindt middels incasso plaatst. Bij een incassomachtiging dient de cursist ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op zijn/haar rekening staat. Bij een tweede en volgende incassopoging wordt steeds € 5 administratiekosten extra in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen wordt contante betaling geaccepteerd. Bij overmaking dient het verschuldigde cursusgeld in alle gevallen te zijn voldaan uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de betreffende cursus.
4.2 Bij non-betaling of na een vergeefse incassopoging, wordt na verloop van veertien dagen, nadat betaling had moeten plaatsvinden -zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist- door COEN met ingang van de vervaldag de geldende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan de cursist in rekening gebracht.
4.3 Indien COEN bij non-betaling zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso van haar vordering te geraken, is de cursist gehouden tot betaling van buitengerechtelijke en eventueel ook tot gerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van € 100.

5. Uit-/afstel, datum of data en/of verplaatsing cursus(sen)
5.1 COEN is gerechtigd (een) cursus(sen) uit te stellen, af te gelasten of wat betreft plaats van samenkomst te verzetten indien zich te weinig cursisten hebben ingeschreven of in het geval zij door bijzondere omstandigheden hiertoe wordt genoodzaakt.
5.2 In het geval van uitstel en/of verplaatsing, wordt tijdig een nieuwe datum of nieuwe data aan de cursisten bekend gemaakt. In het geval van volledige afgelasting van een cursus, wordt het eventueel reeds door de cursist betaalde cursusgeld terugbetaald.

6. In de plaats stelling cursist(en)
De cursist is bevoegd een ander in zijn plaats aan de cursus te laten deelnemen, mits hij/zij dit tijdig en schriftelijk vóór de aanvangsdatum aan COEN kenbaar maakt. Het is in principe niet toegestaan om na aanvang van een cursus een ander in de plaats van de cursist te stellen. In het geval van in de plaatsstelling blijft de oorspronkelijk ingeschreven cursist aansprakelijk voor de te betalen cursusgelden, tenzij de ander zich alsnog als cursist laat inschrijven.

7. Aansprakelijkheid
7.1 COEN verzorgt naar beste kunnen en weten cursussen, waartoe zij te goeder naam en faam bekend staande en ter zake kundige docenten werft; in zoverre staat zij in voor een goede kwaliteit en een adequaat niveau van de te geven cursus.
7.2 COEN is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist tijdens en/of na de cursus met de opgedane kennis doet. Ook aanvaardt COEN geen enkele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid tot teruggave van cursusgelden en/of schadevergoeding indien hij/zij klachten heeft over de inhoud van de cursus en/of wijze van kennisoverdracht. Tenslotte aanvaardt COEN ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade en letsel als gevolg van deelname aan een cursus.

8. Geschillen
Op alle met COEN gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortkomen, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in, voor zover wettelijk toegestaan, het arrondissement Arnhem.